Публічна оферта

Редакція №1, діє з 31 березня 2023 року

ДОГОВІР — ОФЕРТА на надання платних онлайн послуг (на продаж онлайн продуктів)

Ця оферта (далі іменована за текстом "Оферта") визначає порядок надання доступу до Інформаційних матеріалів (Менторської програми) з навчання арбітражу трафіку та надання низки послуг Виконавцем Користувачеві, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між ФОП Лебедєв Ярослав Володимирович, ФОП за законодавством України, ІПН ‭3030314835‬ в особі директора Лебедєв Я.В, іменованим надалі "Виконавець", який публікує нас https://nervous.academy, і Споживачем послуг, іменованим надалі "Користувач", який прийняв (акцептував) пропозицію (Оферту) про укладення цього Договору.

Відповідно до пункту Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і внесення Плати, особа, яка здійснює акцепт цього Договору-оферти, стає Клієнтом (відповідно акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цього Договору, і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепту.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Адміністрація — особи, які діють від імені та в інтересах Сервісу і забезпечують його функціонування.

Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття Користувачем Сервісу умов цієї Оферти.

Тест-драйв — безкоштовний 7-денний доступ до Навчальної програми, що надається за допомогою відеозанять і живої комунікації в месенджерах, які використовуються Адміністрацією проєкту, з елементами гейміфікації (ігрових елементів) процесів.

Kwiga (Квіга) — спеціальна платформа в мережі Інтернет, де зібрані матеріали, що надаються Адміністрацією Користувачам у рамках платного навчання.

Договір — договір з надання прав використання інформаційних матеріалів, що укладається на умовах, викладених у цій Оферті.

Discord (Дискорд) — месенджер для комунікації з між Користувачами та з Адміністрацією.

Telegram (Телеграм) — месенджер для комунікації з між Користувачами та з Адміністрацією.

Завдання — запитання або завдання від Адміністрації Сервісу, пов'язані з проходженням платного навчання, та надіслані на Kwiga (Квізі) / Notion (Ноушен) / Discord (Дискорд) / Telegram (Телеграм) Користувачам.

Інформаційні матеріали — об'єкти інтелектуальної власності Адміністрації та розробників Сервісу у формі текстів, зображень, малюнків, фотографій, графіків, відео, програм, звуків, призначених для користувача інтерфейсів, логотипів, торговельних марок, комп'ютерних кодів тощо, що є змістом Сервісу та/або розміщені на Сервісі за згодою Адміністрації.

Виконавець — автор і правовласник інформаційних матеріалів

Наставники — особи, які спостерігають за ходом виконання Завдань та іншими процесами.

Менторська програма — комплекс відеоматеріалу та консультаційних послуг, викладених на Сайті (https://nervous.academy), спрямованих на навчання Користувачами професії арбітражу трафіку.

Ноушн (Notion.so) — платформа для розміщення матеріалів, що надаються Адміністрацією Користувачам.

Звіти — повідомлення, доповідь Користувача про свої дії та виконану роботу в рамках Завдань

Користувач — фізична особа, та/або представник неповнолітньої особи (особи, яка не досягла 18 років), а також юридична особа або індивідуальний підприємець, які пройшли процедуру оплати послуг Сервісу та отримали доступ до навчальної платформи Квіга.

Сервіс — онлайн ресурси Виконавця, спрямовані на надання інформаційних матеріалів з навчання Користувача в межах чинних пропозицій Виконавця, розміщених на Сайтах.

Сайт — сайт Виконавця, розміщений у мережі інтернет за адресою
https://nervous.work, https://workshop.nervous.work, https://nervous.academy. Виключні права на Сайт в цілому, виключні права на використання доменного імені як способу адресації, належать Прізвище Ім'я По батькові.

Вартість послуг — вартість послуг Сервісу, виражена у валюті гривні України або в Доларах, розмір якої розміщено на Сайті.

Тариф — сукупність послуг і дій Виконавця, що вчиняються щодо Користувача, визначена конкретним обсягом і вартістю та розміщена на Сайті https://nervous.academy і https://nervous.academy/w.

Послуги — складання, направлення та перевірка виконання Користувачем Завдань у межах Менторської програми, наставницька підтримка з питань і проблем, що виникають, проведення живих вебінарів із Користувачем, Наставниками та Виконавцем, а також надання доступу до закритих чат-каналів у багатоплатформових месенджерах Телеграм (Telegram) і Дискорд (Discord).

Модуль — складова частина Навчальної програми, що складається з блоків занять.

Партнерська мережа — це партнер, який працює з рекламодавцем, як правило, за моделями CPA або DROP, і являє собою сукупність Інтернет-ресурсів (майданчиків), об'єднаних у мережу.

У цьому документі можуть бути використані терміни, які не визначені в розділі "Терміни та визначення" цього Договору-оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна проводиться відповідно до тексту цього документа. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті документа слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: насамперед — законодавством України, по-друге — таким, що склалося (загальновживаним) у мережі Інтернет.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Виконавець зобов'язується надати Замовнику через інформаційно-комунікаційну мережу "Інтернет" віддалений доступ до Сервісу, а Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю винагороду за наданий доступ відповідно до обраного тарифу. Виконавець надає Замовнику доступ тільки до того Інформаційного матеріалу (даних і команд, Сервісів необхідних для доступу), який відповідає Тарифу, обраному Замовником.

1.2 Виконавець розміщує перелік Навчальних програм, доступних для проходження, на своїх Сайтах.

1.3 Повним і беззастережним акцептом цієї оферти є вчинення Користувачем таких дій:

Реєстрацією на сайті https://kwiga.com/ua

Здійснення оплати будь-якими з передбачених способів цим Договором оферти.

1.4 Акцепт цієї Оферти означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Оферти, а також ознайомився з Тарифом Навчальної програми.

1.5 При виникненні суперечок, в частині регульованої цією Офертою, єдино правильною визнається Оферта, розміщена на Сайтах Виконавця в момент розгляду спору по суті, хоча спір міг виникнути до розміщення чинної редакції на Сайтах.

1.6 У зв'язку з повним виконанням своїх зобов'язань Виконавцем за цим договором, відмова Користувача від отримання доступу до інформаційних матеріалів, послуг, дострокова відмова Користувача від отримання доступу до інформаційних матеріалів і послуг не є підставою для припинення виконання Користувачем умов цієї Оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Після акцепту Користувачем умов цієї Оферти, Виконавець зобов'язується надати доступ до особистого кабінету у Кwiga, а Користувач повинен оплатити їх відповідно до обраного способу розрахунку.

Відповідно до обраного тарифного плану надається доступ до навчального матеріалу на платформі Kwiga (Квіга) і пунктів, що входять до переліку в описі Тарифу на момент здійснення оплати.

2.2 Здійснюючи реєстрацію на платформі Kwiga (Квіга) для створення особистого кабінету, Користувач надає право на обробку будь-якої наданої інформації, а також під час використання Сайту, якщо така інформація належить до персональних даних відповідно до законодавства України.

Зокрема, Користувач, погоджуючись із цими Правилами, дає згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, блокування, знищення персональних даних, за винятком паспортних і фінансових даних, протягом 10 років із моменту прийняття правил цього договору оферти, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів третіх осіб відповідно до законодавства України. А також у будь-яких інших випадках, коли це необхідно Виконавцю для цілей виконання своїх зобов'язань перед Користувачем, надання сервісів і можливостей Сайту, а також у підприємницьких цілях Виконавця, наприклад, з метою поліпшення продукту і рекламних цілях.

2.3 У зв'язку із зазначеними вище обставинами Користувач гарантує і підтверджує, що вся надана ним інформація є вірогідною, актуальною, повною і такою, що відповідає законодавству України.

2.4 Користувач має право в будь-який час оновити та виправити застарілі або некоректні персональні дані на безкоштовній основі.

2.5 Умови цієї Оферти, прийняті конклюдентними діями, є для Виконавця та Користувача електронним підписом та письмовою згодою Користувача на обробку персональних даних.

2.6 Користувач не має права передавати свій особистий доступ до всіх ресурсів Виконавця, отриманим в період надання послуг Виконавцем і після його закінчення.

2.7 У разі якщо Користувачеві стало відомо про те, що Сайт і доступ до особистого кабінету на Квізі був під його ім'ям використаний без його відома третьою особою, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сервісу за вказаними на Сайті контактами.

3. ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОСТУПУ

3.1. Під наданням доступу до Навчальної Програми мається на увазі надання доступу до певного обсягу матеріалу, необхідних для процесу по вибраному Тарифу.

3.2. Виконавець надає Користувачеві доступ до Навчальної програми після реєстрації Користувача на Сайті та оплати вартості Послуг відповідно до розділу 4 цього договору-оферти.

3.3. Виконавець інформує Замовника про надання Доступу шляхом направлення посилання доступу до Навчальної Програми на його електронну пошту, вказану при реєстрації на Сайті.

3.4. Навчальна програма складається з модулів. Залежно від Навчальної Програми доступ Користувача до Модулів може надаватися на вибір Виконавця: а) одномоментно щодо всіх Модулів Навчальної Програми; б) залежно від прогресу Користувача: доступ до кожного наступного Модуля надається після проходження Користувачем попереднього Модуля.

3.5. Зміст Навчальної Програми може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку шляхом збільшення або зміни кількості інформації в Навчальній Програмі.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. У межах проведення навчального процесу Виконавець надає платні послуги. Придбання доступу можливе у різному обсязі — Тарифах. Всі Тарифи та їх актуальна вартість прописані на сторінках https://nervous.academy та https://nervous.academy/w, які Користувачі отримують по email (електронній пошті) або у месенджери, а також після завершення Тест-драйву.

4.2. Вибираючи певний Тариф і здійснюючи оплату за допомогою повної або часткової оплати, або здійснення Бронювання, Користувач погоджується з усіма додатковими умовами та правилами чинної Оферти

4.3. Користувач розуміє, що неплатоспроможність не є вагомим аргументом і у разі несвоєчасного внесення повної доплати Виконавець має право закрити доступ Користувачеві до всіх інформаційних матеріалів та призупинити виконання своїх зобов'язань за цим Договором-Офертою.

4.4 У разі не внесення чергового платежу за Договором Користувачем протягом 3 (трьох) календарних днів після встановленої дати платежу Виконавець має право вважати, що Користувач відмовився від подальшого використання доступу.

4.5. У разі, якщо у Користувача після отримання доступу до інформаційних матеріалів та послуг з'являється необхідність або бажання перейти на дорожчий Тариф, Користувач повинен звернутися з відповідною заявою Виконавцю на пошту, вказану на сайті або за допомогою месенджера, де здійснювалася комунікація з представниками Виконавця. При цьому Виконавець має право відмовити Користувачеві у переході з одного тарифу на інший без пояснення причин. Перехід із дорожчого тарифу на менш дорогий тариф заборонено.

Переказ на інший Тариф, обраний та сплачений Користувачем, Виконавець здійснює після надходження оплати на рахунок Виконавця протягом 5 (п'яти) робочих днів. Після переходу на інший Тариф Користувачеві відкривається доступ до всіх додаткових переваг нового Тарифу та продовжується термін доступу до вказаного в новому Тарифі, але не обнуляється вже минулий період за старим Тарифом.

4.6 Оскільки до деяких Навчальних програм доступ надається відразу в повному обсязі, цінність послуг Виконавцем розраховується з розрахунків де: 80% Вартість послуги є надання доступу до Навчальної програми, 20% Вартість припадає на інші послуги, що надаються відповідно до обраного Користувача Тарифу.

5. СПОСОБИ РОЗРАХУНКІВ І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ДОСТУПУ.

5.1 Повна оплата обраного Тарифу здійснюється шляхом перерахування коштів у розмірі 100% (стовідсоткової) оплати на розрахунковий рахунок Виконавця без попереднього виставлення рахунку за допомогою сервісу «monobank» https://www.monobank.ua, Wayforpay" https://wayforpay.com/, «LiqPay» https://www.liqpay.ua, «Fondy» https://fondy.ua/, або за реквізитами Виконавця на розрахунковий рахунок у Банку України чи інших сервісів для проведення платежів, з якими працює Виконавець та зазначених під час обговорення оплати з представником Адміністрації.

5.2. У разі використання способу оплати — розстрочка платежів, що надається Виконавцем, Користувач зобов'язується здійснювати платіж кожні 30 календарних днів від першого платежу за договором.

5.3. При затримці виплат за розстрочкою, що надається Виконавцем, і при затримці більш ніж на 3 (три) календарні дні, нараховується пеня за кожен день несплати у розмірі 0.5% (нуль цілих п'ятдесят сотих відсотків), але не більше ніж 10% (десять відсотків)) від суми заборгованості.

5.4. Після оплати Виконавець зобов'язується надати доступ до Kwiga (Квіга) Користувачеві протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.5. У разі оплати через послуги фінансових партнерів Виконавця (третіх осіб), Користувач несе повну відповідальність перед третьою стороною на основі договору між партнером та Користувачем та перед Виконавцем за чинним договором-офертою.

5.6. Після закінчення 7 днів з моменту оплати Користувач може зупинити процес навчання на строк до 1 (одного) місяця зі збереженням днів доступу, що залишилися, за сплаченим тарифом у разі повної оплати або оплати через фінансових партнерів. При зупинці доступу припиняється доступ до Kwiga (Квіга), Discord (Дискорд) та інших ресурсів Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права та обов'язки Виконавця:

6.1.1. Виконавець у будь-який час без попереднього повідомлення має право необмежену кількість разів здійснювати модерацію та зміну Навчальної програми, її розділів, сервісів, можливостей та інструментів, на власний розсуд вносити зміни, змінювати їх зміст, видаляти, змінювати та розміщувати будь-які результати інтелектуальної діяльності (у тому використовуються скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, та будь-які серверні додатки).

6.1.2. Виконавець ні за яких умов не зобов'язаний, хоч і має таке право, контролювати діяльність Користувачів та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Навчальної програми та Інформаційних матеріалів.

6.1.3. Виконавець зобов'язаний підтримувати технічний стан програмного модуля Сайтів, а також надання безперешкодного доступу на Kwiga (Квіга) вже зареєстрованим та здійснивши оплату Користувачам, а у разі неполадок виправити їх у найкоротший термін.

6.1.4. Виконавець має право звернутися до суду при порушенні Користувачем будь-яких матеріальних або нематеріальних прав, що спричинило шкоди Виконавцю, до втраченої вигоди та/або негативної репутації, а також у разі незаконного використання Користувачем будь-якого елементу Сайтів, Сервісу, Навчальної програми з метою отримання прибутку.

При цьому претензійний порядок з боку Виконавця не є обов'язковим.

6.2. Права Користувача:

6.2.1. Здобути невиключні права на Інформаційні матеріали.

6.2.2. Отримати всі Послуги, що здійснюються Виконавцем у межах обраного Користувачем тарифу.

6.3. Обов'язки Користувача:

6.3.1. Сплачувати винагороду за Доступ та Послуги, передбачені цією Офертою;

6.3.2. Користувачеві заборонено використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту, порядку надання послуг, функціонування розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, а також персональних сторінок, особистих кабінетів, акаунтів інших Користувачів або інших третіх осіб, у тому числі всі та будь-які дії, метою яких, крім інших, можуть бути отримання доступу до прихованих розділів, сервісів, можливостей Сайту, отримання персональних даних третіх осіб, заволодіння правами Адміністратора Сайту, отримання доступу до Навчальних програм в обсязі, який не надається Користувачеві, виходячи з конкретні умови Тарифу;

6.3.3. Користувачеві заборонено завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, доводити до загальної інформації та надавати доступ або іншим чином використовувати шкідливе програмне забезпечення, у тому числі віруси, трояни, перехоплювачі паролів, інформацію тощо. яка може завдати Виконавцю як матеріальної, так і репутаційної шкоди.

6.3.4. Користувачеві заборонено здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, Навчальних програм, іншим способом, окрім як через інтерфейс сервісу третіх осіб, які використовуються Виконавцем для здійснення доступу до Навчальних програм, наданий Виконавцем, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністратором Сайту.

6.3.5. Користувачеві забороняється пропонувати третім особам послуги, пов'язані з використанням Навчальних програм, його розділів, сервісів, можливостей та інструментів з метою отримання прибутку або іншої вигоди, за винятком використання в особистих цілях, незалежно від того, чи здійснюється таке використання з отриманням будь-якої плати чи без отримання такої плати.

6.3.6. Користувачеві протягом періоду, на який надано доступ до Навчальної програми, його матеріалів, забороняється створювати будь-які чати, групи, пабліки, сайти (у тому числі в соціальних мережах, на окремих сайтах, в Інтернеті, у додатках для мобільних пристроїв та комп'ютерах), у месенджерах і т.п.), у яких може бути розміщена інформація про відкриту Користувачеві Навчальної програми або може вестись обговорення Навчальної програми, роботи Виконавця тощо. Порушення зазначеного правила є порушенням пункту 6.3.3 і можуть бути підставою для застосування до Користувача санкцій, передбачених у пункті 6.1.4.

6.2. Права Користувача:

6.2.1. Здобути невиключні права на Інформаційні матеріали.

6.2.2. Отримати всі Послуги, що здійснюються Виконавцем у межах обраного Користувачем тарифу.

6.3. Обов'язки Користувача:

6.3.1. Сплачувати винагороду за Доступ та Послуги, передбачені цією Офертою;

6.3.2. Користувачеві заборонено використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту, порядку надання послуг, функціонування розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, а також персональних сторінок, особистих кабінетів, акаунтів інших Користувачів або інших третіх осіб, у тому числі всі та будь-які дії, метою яких, крім інших, можуть бути отримання доступу до прихованих розділів, сервісів, можливостей Сайту, отримання персональних даних третіх осіб, заволодіння правами Адміністратора Сайту, отримання доступу до Навчальних програм в обсязі, який не надається Користувачеві, виходячи з конкретні умови Тарифу;

6.3.3. Користувачеві заборонено завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, доводити до загальної інформації та надавати доступ або іншим чином використовувати шкідливе програмне забезпечення, у тому числі віруси, трояни, перехоплювачі паролів, інформацію тощо. яка може завдати Виконавцю як матеріальної, так і репутаційної шкоди.

6.3.4. Користувачеві заборонено здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, Навчальних програм, іншим способом, окрім як через інтерфейс сервісу третіх осіб, які використовуються Виконавцем для здійснення доступу до Навчальних програм, наданий Виконавцем, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністратором Сайту.

6.3.5. Користувачеві забороняється пропонувати третім особам послуги, пов'язані з використанням Навчальних програм, його розділів, сервісів, можливостей та інструментів з метою отримання прибутку або іншої вигоди, за винятком використання в особистих цілях, незалежно від того, чи здійснюється таке використання з отриманням будь-якої плати чи без отримання такої плати.

6.3.6. Користувачеві протягом періоду, на який надано доступ до Навчальної програми, його матеріалів, забороняється створювати будь-які чати, групи, пабліки, сайти (у тому числі в соціальних мережах, на окремих сайтах, в Інтернеті, у додатках для мобільних пристроїв та комп'ютерах), у месенджерах і т.п.), у яких може бути розміщена інформація про відкриту Користувачеві Навчальної програми або може вестись обговорення Навчальної програми, роботи Виконавця тощо. Порушення зазначеного правила є порушенням пункту 6.3.3 і можуть бути підставою для застосування до Користувача санкцій, передбачених у пункті 6.1.4.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Сторони визнають юридичну силу повідомлень та повідомлень, що надсилаються одна одній на вказані ними поштові адреси та адреси електронної пошти, а також у листуванні на ресурсах, що надаються для Навчальної програми Адміністрацією.

У разі виникнення розбіжностей щодо встановлення часу відправлення, отримання повідомлень та їх змісту вважати дані, отримані за допомогою технічних засобів Виконавця вірогідними та остаточними для вирішення розбіжностей між Сторонами.

7.2. Персональні дані, надані Сторонами у зв'язку з акцептом цієї Оферти, використовуються згідно з політикою конфіденційності.

7.3. Усі матеріали та відгуки, що надаються Користувачем у процесі навчання, можуть бути використані для рекламних та маркетингових цілей у різних ресурсах Виконавця та Адміністрації проєкту Тимченка Івана Володимировича протягом 10 років з моменту прийняття правил цього договору оферти.

7.4. При недотриманні користувачем даного договору оферти, виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг та заблокувати доступи до всіх ресурсів, пов'язаних з Навчальними програмами, Сервісу.

8. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

8.1. Політика відмови від доступу до Навчальної програми. Користувач має право відмовитися від проходження Навчальної програми протягом 3 календарних днів з дати оплати навчання. У разі оплати навчання частинами, датою оформлення замовлення (датою оплати послуг) вважається дата здійснення Користувачем першого платежу.

8.2. Для отримання повернення коштів Користувач повинен зв'язатися з Виконавцем і оформити запит на повернення в установленому порядку. Якщо заяву на повернення було здійснено протягом 3 днів, повернення здійснюється повної суми оплати за утриманням податків і комісії банків за обидві операції.

8.3. В інших випадках, Сума повернення визначається наступним чином:

8.3.1 Якщо Користувач отримав доступ до Навчальної програми і з моменту отримання доступу пройшло менше 3 днів, то Виконавець відшкодовує 100 % вартості за утриманням податків і комісії банків за обидві операції.

8.4 Оформлення повернення
Для відмови від послуг Користувач направляє запит на повернення за адресою support@nervous.academy або за допомогою звернення до служби підтримки в месенджері, зазначеному на сайті. Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення або (та) в месенджері, в якому Користувач реєструвався на тест-драйв або здійснював оплату. Для оформлення повернення, Користувач повинен повідомити Виконавцю: ПІБ та email, зазначені при оформленні замовлення; назву Послуги (Навчальної програми, Тарифу); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію на запит представників Виконавця. Користувач розуміє, що, якщо не надасть необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити у поверненні та не розглядати звернення до повернення.

8.5. Наслідки відмови від послуг
Якщо Користувач оформив запит на повернення в зазначені строки, Виконавець поверне кошти протягом 30 днів з дня отримання запиту.
Для повернення коштів Виконавець скористається тим самим способом платежу, який Користувач використав при оплаті послуг. Виконавець утримає із суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.
Якщо Користувач не переглянув доступні заняття не з вини Виконавця або відмовився від користування послугами з порушенням термінів і встановленого порядку, Виконавець не відшкодовує вартість послуг.

8.6. Повернення грошових коштів відповідно до законодавства України (відмова від Договору) можливе до виконання сторонами зобов'язань за Договором, тобто до моменту надання доступу до Навчальної програми.

8.7. У разі оплати в Кредит/розстрочку і відмови Користувача від Договору Виконавець повертає Користувачеві тільки свою винагороду з розрахунку, обумовленому в пункті 8.3, і не відшкодовує відсотки/витрати, понесені Користувачем під час укладення договору з Банком-парнером.

9. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Виконавець гарантує, що він має всі законні підстави для надання Користувачеві невиключних прав на Інформаційні матеріали в межах, встановлених цією Офертою;

9.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі та/або непрямі збитки, завдані Користувачеві, а також не відшкодовує Користувачеві збитки (включаючи втрачену вигоду), завдані Користувачем внаслідок неналежної якості каналів зв'язку загального користування, політику обміну трафіком між провайдерами, нормальне функціонування мережі частин або якість ліній зв'язку, їх доступність для Користувача, і навіть за блокування Користувача на сторонніх ресурсах чи обмеження їхнього доступу до них. Ці події не залежать від Виконавця і є обставинами непереборної сили.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати та за виникнення яких не несуть відповідальності: землетрус, повінь, пожежа, страйки, насильницькі чи військові дії будь-якого характеру, військові операції, рішення органів державної влади, що перешкоджають виконанню цього Договору.

9.4. З усіх питань, які не врегульовані цією Офертою, а також при вирішенні спорів, що виникли у процесі виконання договірних зобов'язань, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Користувач гарантує, що до акцепту цієї Оферти він ознайомився з її умовами, умовами користування послугами та іншою інформацією, що стосується Навчальних програм Виконавця.

9.6. Відповідно до норм законодавства України Користувач має право вимагати розірвання цієї оферти в судовому порядку за наявності обставин, встановлених законодавством України.

10. ДЕТАЛІ ВИКОНАВЦЯ / АДМІНІСТРАЦІЯ

Лебедєв Ярослав Володимирович

ФОП за законодавством України

ІПН ‭3030314835‬

IBAN (UAH) UA603003460000026002000000031

в АТ "СЕНС БАНК"

ЄДРПОУ банку 23494714, МФО банку 300346

Не є платником ПДВ, платник єдиного податку (3 група за ставкою 5%)

Email: support@nervous.academy

Телеграм: @UniversalHR_bot